Indikaattoreista ilmiöihin (INDI)

Indikaattoreista ilmiöihin – Hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtaminen Lapissa -hanke on 1.9.2023 – 30.6.2025 Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toteuttama hanke. Sitä rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 361 844 EUR, josta EU- ja valtion rahoitusta 289 475 EUR.

Tarve ja tausta

Hankkeen taustalla on pitkä verkostoyhteistyö turvallisuus- ja hyvinvointitoimijoiden kesken. Lapissa on jo pitkään ymmärretty, että rajalliset resurssimme tulevat paremmin hyödynnetyiksi, kun yhdistämme voimamme ja tietomme ja teemme asioita yhdessä. 

Lapin tarpeisiin kohdistettua, ilmiöpohjaista, laadullista ja analysoitua hyvinvointi- ja turvallisuustietoa (hytu-tietoa) ei ole riittävästi ja systemaattisesti saatavilla päätöksentekoa, toimenpiteiden kohdentamisesta sekä niiden vaikuttavuuden arviointia varten. Tilasto- ja indikaattoritietoa on saatavilla ja sen kehittämiseen suunnataan jo resursseja, mutta ilmiöpohjaisen, laadullisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen on vähäisempää, eikä tiedon analysointiin tai sen tehokkaaseen jakamiseen toimijoiden kesken ole suoraan hyödynnettäviä digitaalisia työkaluja.  

Hankkeessa tuotetaan demoversio digitaalisesta työkalusta, jonka avulla voidaan edistää ilmiöpohjaisuutta, ennakointia ja laadullista tietopohjaa lappilaisessa hyvinvointi ja turvallisuus(hytu)-tiedolla johtamisessa. Demoa kehitetään ja testataan sekä tiedon tuottajien että loppukäyttäjien kanssa.  

Tavoite: Hankkeen kehittämistavoitteena on edistää digitalisaation mahdollisuuksia lappilaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä ja organisaatiorajat ylittävässä verkostoyhteistyössä. Hankkeen välittömänä tavoitteena on vahvistaa ilmiöpohjaisuutta, ennakointia ja laadullista tietopohjaa hytu-tiedolla johtamisessa digitaalista ratkaisua testaamalla.

Tarve: Hyödyntää laadullista ja ilmiöpohjaista hytu-tietoa päätöksenteossa. Kerätä, jakaa ja analysoida tietoa helposti käytettävään muotoon.

Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa 1) Tehdään taustakartoitus laadullisen, ilmiöpohiaisen ja ennakoivan hytu-tiedon nykytilasta ja tiedollisista tarpeista digitaalisen demon rakentamista varten. 2) Kartoitetaan mahdolliset digitaaliset vaihtoehdot demoa varten. 3) Toteutetaan demo laadullisen ja ilmiöpohjaisen tiedon keräämiseksi, jakamiseksi ja analysoimiseksi yhteistyökumppanien ja loppukäyttäjien kanssa. Testataan demoa tiedon tuottajien ja loppukäyttäjien kanssa. 4) Tuetaan alueen hytu-toimijoiden ja alueen yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä, lisätään yhteistä ymmärrystä tiedolla johtamisen mahdollisuuksista verkostoyhteistyössä ja edistetään digitaalisuuden hyödyntämistä julkisen sektorin kehittämisessä

Toimenpiteet

1.Työpaketti, vastuutaho Lapin yliopisto: Taustakartoitus digitaalisen työkalun demoa varten laadullisen, ilmiöpohjaisen ja ennakoivan hytu-tiedon nykytilasta ja tarpeista. Kerääminen, analysointi ja jakaminen.   9/2023–5/2024 (9kk) 

1.1  Kartoitetaan hytu-tietoa tuottavat ja sitä hyödyntävät hyvinvointi- ja turvallisuustoimijat Lapin alueella, niillä oleva hytu-tieto sekä nykyiset käytössä olevat hytu-tiedolla johtamisen käytännöt (kerääminen, organisointi, analysointi, jakaminen, hyödyntäminen). Kartoitetaan ko. toimijoiden tarpeet hytu-tiedon ja tiedolla johtamisen edistämiseen digitaalisen työkalun kehittämiseksi, selvitetään odotukset digitaalisen ratkaisun rakenteesta, sisällöistä ja toiminnoista. 

  • Kysely
  • Haastattelut 10-15 kpl 
  • Seutukuntakohtaiset (6 kpl) yhteissuunnitteluun ja palvelumuotoiluun perustuvat ”Indikaattoreista ilmiöihin” -työpajat. Työpajoissa selvitetään toimijoiden hytu-tiedolla johtamisen tarpeita sekä odotuksia demoa varten.  

1.2 Tuotetaan raportti laadullisen, ilmiöpohjaisen hytu-tiedolla johtamisen nykytilasta ja tarpeista demoa varten 

2.Työpaketti, vastuutaho Lapin AMK: Demo ilmiöpohjaisuuden, ennakoinnin ja laadullisen (IEL) tietopohjan vahvistamiseen lappilaisessa hytu-tiedolla johtamisessa 

2.1 Kartoitetaan mahdolliset digitaaliset vaihtoehdot demoa varten: 9/2023–5/2024 (5kk) 

-Kartoitetaan jo olemassa olevat mahdolliset digitaaliset ratkaisut/alustat ja niiden rajapinnat
– Kartoitetaan tekoälyn käytön mahdollisuuksia demon kehittämisessä. Mikä tekoäly voisi soveltua työpaketti 1:ssä kartoitettuihin tarpeisiin, miten sitä voisi hyödyntää. 
– Otetaan käyttöön globaali ennakointialusta ja testataan sen hyödyntämistä lappilaisessa hytu-johtamisessa. 

2.2 Toteutetaan demo laadullisen ja ilmiöpohjaisen tiedon keräämiseksi, jakamiseksi ja analysoimiseksi yhteistyökumppanien ja loppukäyttäjien kanssa: 5/2024–4/2025 (10kk) 

-Tehdään demon sisältörakenne: määritellään ilmiöt ja tietomallit
-Tehdään demon tekninen pilottiversio 
-Valitaan 4-6 yhteistyökumppania tiedon tuottajiksi demon kokeilua varten

-Järjestetään demon testaus loppukäyttäjillä
-Kerätään kokemuksia ja palautetta demosta sekä tiedon syöttäjiltä että käyttäjiltä. 
-Toteutetaan demo sen saaman palautteen pohjalta ilman järjestelmäliityntöjä: rakennetaan visuaalinen demo ratkaisuksi tiedon analysointiin ja käytettävyyteen.   

2.3 Demon testaus sekä jatkuvuuden, pysyvyyden ja ylläpidon selvittäminen: 1/2025–6/2025 (6kk) 

Indikaattoreista ilmiöihin demo -työpajat: Seutukuntakohtaisissa työpajoissa käyttäjät voivat kokeilla ratkaisua ja osallistujat esittävät ajatuksia työkalun jatkoon.  
– Demon etäesittelytilaisuuksia eri toimijatahoille: kunnanjohtajat, hyvinvointialue, kyläyhdistykset, järjestöt, Lapin turvallisuusverkosto
– Korkeakoulujen sitoutuminen jatkotyöskentelyyn 
– Tuotetaan yhteenvetoraportti demosta, sen saamasta palautteesta ja suositukset jatkoon